trarzh-TWenfrdeelitfarues

ISO 14064

ISO 14064 Σύστημα διαχείρισης υπολογισμού και επαλήθευσης αερίων θερμοκηπίου

ISO 14064 Σύστημα διαχείρισης υπολογισμού και επαλήθευσης αερίων θερμοκηπίου

Αέρια θερμοκηπίου και παγκόσμια θέρμανση

Η ατμόσφαιρα αποτελείται από διάφορα αέρια. Οι ακτίνες από τον ήλιο περνούν από την ατμόσφαιρα και φτάνουν στη γη και θερμαίνουν τη γη. Τα αέρια στην ατμόσφαιρα, ειδικά το διοξείδιο του άνθρακα, συγκρατούν κάποια από τη θερμοκρασία στη γη και εμποδίζουν τη γη να κρυώσει. Αυτή η επίδραση της ατμόσφαιρας ονομάζεται φαινόμενο θερμοκηπίου.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος τα τελευταία χρόνια είναι ότι η ποσότητα αερίου διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αυξάνεται ταχέως με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Λόγω διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, το όζον, το μεθάνιο και μερικά αέρια του θερμοκηπίου απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, τα οποία έχουν κατακράτηση θερμότητας. Η αύξηση της ποσότητας αυτών των αερίων στην ατμόσφαιρα προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας. Αυτό ορίζεται ως η υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι κλιματικές αλλαγές, οι παγετώνες που λιώνουν και οι ωκεανοί που σηκώνουν σήμερα έχουν φτάσει σε ανησυχητικές διαστάσεις.

Οι άνθρωποι των διαφόρων δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη ως εξής: 49 τοις εκατό της χρήσης ενέργειας, 24 τοις εκατό της εκβιομηχάνισης, έτσι ώστε η εξαφάνιση των δασών και της γεωργίας 14 13 τοις εκατό.

Λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, καταστρέφονται τα οικοσυστήματα στα οποία ζει ο κόσμος, χιλιάδες είδη ζώων και φυτών καταστρέφονται και οι κλιματολογικές καταστροφές όπως οι υψηλές θερμοκρασίες, η δίψα, οι πυρκαγιές και οι ξηρασίες που επηρεάζουν τη ζωή των ζωντανών πραγμάτων.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι απλά η περίπτωση που τα αέρια του θερμοκηπίου συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα από τη βιομηχανική επανάσταση. Οι παράγοντες που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι:

 • Υπερβολική αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού στον κόσμο
 • Εντατικά κινήματα μετανάστευσης και αστικοποίησης στις μεγάλες πόλεις
 • Αύξηση του βιοτικού επιπέδου
 • Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής
 • Η υπερβολική κατανάλωση ορυκτών καυσίμων όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο
 • Αλλαγές στην κάλυψη γης

Λόγω όλων αυτών των παραγόντων, μια μεγάλη ποσότητα επιβλαβών αερίων και σωματιδίων απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και προκαλεί υπερθέρμανση του πλανήτη. Η μέση θερμοκρασία του αέρα στον κόσμο από τα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα έχει αυξηθεί μεταξύ των βαθμών 0.3-0.6. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους 40, η θερμοκρασία του αέρα θα αυξηθεί σε περισσότερους βαθμούς 10 κάθε έτος 0.1.

Αν με αυτόν τον τρόπο θα συνεχιστεί, θα μειωθούν οι βροχοπτώσεις, ξηρασίες και απερήμωση θα ξεκινήσει ως αποτέλεσμα των αλλαγών στην υπογείων και επιφανειακών υδάτων, τη δομή του εδάφους θα πρέπει να διαταραχθεί, θα αλλάξει τα χαρακτηριστικά των ρευμάτων των ωκεανών και θα αρχίσουν να πεθαίνουν πολλών ειδών. Επιπλέον, θα επηρεαστεί αρνητικά η οικονομική και κοινωνικοοικονομική διάρθρωση του κόσμου και θα υπάρξουν παγκόσμιες οικονομικές απώλειες.

Ενόψει όλων αυτών των αρνητικών εξελίξεων, τα Ηνωμένα Έθνη προετοίμασαν τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Αλλαγή του Κλίματος στο 1992. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η μείωση της δομής της ατμόσφαιρας λόγω των διαφόρων δραστηριοτήτων του πληθυσμού και η μείωση των κλιματικών αλλαγών. Ωστόσο, η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μόνο μία από τις πιθανές επιπτώσεις των αερίων θερμοκηπίου που αναπτύσσονται στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ένα μεγάλο μέρος της χώρας μας θα έχει ξηρό και θερμό κλίμα από το 2030. Αν λάβουμε υπόψη ο πληθυσμός θα αυξήσει την ποσότητα του νερού ανά άτομο το χρόνο 2050 χρόνια αναμένεται η χώρα μας να γίνει μια σοβαρή ύφεση.

Πρωτόκολλο του Κυότο

Η προαναφερόμενη Σύμβαση Πλαίσιο για την Αλλαγή του Κλίματος εγκρίθηκε στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Η χώρα μας έγινε συμβαλλόμενο μέρος αυτής της συμφωνίας στο 2004. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

 • Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα μειωθούν στο έτος 1990 με εθνικά προγράμματα
 • Μεταφορά τεχνολογικών και οικονομικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες

Για το σκοπό αυτό, οι χώρες πρέπει να καταρτίσουν εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου και να καταρτίσουν προγράμματα που να καλύπτουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση των εκπομπών.

Το Πρωτόκολλο του Κυότο είναι μια συμφωνία που υπογράφηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης-Πλαισίου που προβλέπει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των αναπτυγμένων χωρών κατά 1990 τοις εκατό σε σχέση με το 5.2. Αυτό το πρωτόκολλο έγινε στο Κιότο της Ιαπωνίας στο 1977.

Στόχος του πρωτοκόλλου είναι η μείωση των μέσων τιμών πενταετούς εκπομπής των οριζόμενων αερίων θερμοκηπίου μεταξύ του 2008-2012. Από την 2005, οι χώρες του 2006 εντάχθηκαν στο Πρωτόκολλο του Κιότο που τέθηκε σε ισχύ στο 169. Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπεύθυνες για το ποσοστό 36 των αερίων θερμοκηπίου που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχει υπογράψει το πρωτόκολλο.

Οι πολιτικές και τα μέτρα που προτείνονται από το Πρωτόκολλο του Κυότο είναι:

 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
 • Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Υποστήριξη της βιώσιμης γεωργίας
 • Ανάκτηση εκπομπών αερίου μεθανίου
 • Μείωση των επιβλαβών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
 • Διατήρηση και διάδοση καταβυθισμάτων αερίων θερμοκηπίου, όπως δάση και μεγάλες εγκαταστάσεις

Η χώρα μας αποφάσισε να ενταχθεί στο πρωτόκολλο του Κιότο στο 2009.

Τι είναι το ISO 14064 Σύστημα Υπολογισμού και Επαλήθευσης του Φυσικού Αερίου Θερμοκηπίου;

Το πρότυπο ISO 14064 δημοσιεύθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στο 2006. Με το σύστημα ISO 14064 για τον υπολογισμό και τον έλεγχο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οι επιχειρήσεις σκοπεύουν να μειώσουν οικειοθελώς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να ακολουθήσουν μια εντελώς ουδέτερη πολιτική.

Η προετοιμασία αυτού του προτύπου επηρεάστηκε από τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και την έλλειψη διεθνούς προτύπου που θα επιτρέψει στις βιομηχανικές επιχειρήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Περίπου εμπειρογνώμονες της 45 από χώρες του 175 συμμετείχαν στην προετοιμασία του προτύπου.

Το σύστημα διαχείρισης υπολογισμού και επαλήθευσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ISO 14064 παρέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για κυβερνητικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Οι στόχοι αυτού του προτύπου μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:

 • Η ορθή αναφορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις
 • Λαμβάνοντας τα αποθέματά τους
 • Προετοιμασία σχεδίων βελτίωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Επαλήθευση και επικύρωση των κοινοποιήσεων αερίων θερμοκηπίου

Με την εφαρμογή του προτύπου ISO 14064, τα οφέλη που θα αποκτήσουν οι επιχειρήσεις είναι: να εργάζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, να κερδίζουν φήμη στην αγορά, να αυξάνουν την αξιοπιστία τους, να αποδεικνύουν ότι είναι ευαίσθητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες και αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τα πρότυπα στην οικογένεια συστήματος ISO 14064 Υπολογισμός Υπολογισμού Αερίων Θερμοκηπίου και Εξακρίβωσης Φυσικού Αερίου έχουν ως εξής:

 • TS EN ISO 14064-1 Αέρια θερμοκηπίου - Μέρος 1: Κατευθυντήριες γραμμές και προδιαγραφές για τον υπολογισμό και την αναφορά εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και απορροφήσεων σε επίπεδο επιχείρησης
 • Αέρια θερμοκηπίου - Μέρος 14064: Κατευθυντήριες γραμμές και προδιαγραφές για τον υπολογισμό, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ή βελτιώσεις απομάκρυνσης
 • TS EN ISO 14064-3 Αέρια θερμοκηπίου - Μέρος 3: Κατευθυντήριες γραμμές και προδιαγραφές για την έγκριση και την επαλήθευση των δηλώσεων αερίων θερμοκηπίου

 

πιστοποίηση

Η εταιρεία, η οποία παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, επιτήρησης και πιστοποίησης σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, παρέχει επίσης υπηρεσίες περιοδικών επιθεωρήσεων, δοκιμών και ελέγχου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση:

Mahmutbey Mh, Dilmenler Cd, No 2 
Bagcilar - Κωνσταντινούπολη, ΤΟΥΡΚΙΑ

Τηλέφωνο:

+ 90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+ 90 (532) 281 01 42

έρευνα