trarzh-TWenfrdeelitfarues

ISO 20121

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Βιώσιμων Εκδηλώσεων ISO 20121

ISO 20121 Αποτελεσματική Πιστοποίηση Διαχείρισης Βιώσιμων Εκδηλώσεων

Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας Συμβάντων ISO 20121;

Οι βιώσιμες δραστηριότητες είναι οι προσπάθειες των επιχειρήσεων να εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. Οι επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης της ενέργειας, ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή ένα σύστημα διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο των οργανισμών τους και, εάν εφαρμοστούν, θα εξασφαλίσουν τη συνέχεια αυτών των συστημάτων και θα αυξήσουν την καλύτερη διαχείριση τους πολλαπλασιάζοντας το αναμενόμενο όφελος από αυτά τα συστήματα.

Από αυτή την άποψη, το πρότυπο του συστήματος ISO 2012 για τη διαχείριση της βιωσιμότητας συμβάντων αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στο 20121. Την ίδια χρονιά, το πρότυπο TS ISO 20121 δημοσιεύθηκε από το τουρκικό ινστιτούτο τυποποίησης (TS ISO 20121: 2012 Συστήματα διαχείρισης βιωσιμότητας συμβάντων - Όροι και προϋποθέσεις).

Το παρόν πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης της αειφορίας για όλους τους τύπους δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμόρφωση με αυτούς τους όρους.

Το πρότυπο ISO 20121 περιγράφει τις αρχές που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και τη βελτίωση και βελτίωση αυτών των διαχειριστικών συνηθειών προκειμένου να καταστούν βιώσιμες οι δραστηριότητες διαχείρισης των επιχειρήσεων ή να δείξουν συνέχεια στις τρέχουσες διοικητικές συνήθειες.

Επηρεασμένος από τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο στο 2012, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ξεκίνησε την προετοιμασία του προτύπου ISO 20121 στο 2009, το οποίο δημοσιεύθηκε λίγο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων με το όνομα ISO 20121: 2012 Αποτελεσματικά Συστήματα Διαχείρισης Αειφορίας. Το πρότυπο αυτό έχει καταφέρει παγκοσμίως για τη διαχείριση της βιωσιμότητας και έχει επιτύχει.

Η αειφορία είναι η ικανότητα των επιχειρήσεων να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, ώστε να είναι ισχυρότερες και πιο δίκαιες, να συμβάλλουν στην κοινωνία και το περιβάλλον, να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους και να κερδίσουν εμπορική επιτυχία.

Το πρότυπο BS 8901 χρησιμοποιείται στην προετοιμασία αυτού του προτύπου το οποίο έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης. Είναι γνωστό ότι οι κλιματικές αλλαγές και η οικολογική ισορροπία βαθμιαία επιδεινώνεται. Προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία της μεταβαλλόμενης φύσης, όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί πρέπει να είναι ευαίσθητοι και να έχουν το δικό τους ρόλο. Το πρότυπο BS 8901 παρέχει στις επιχειρήσεις μια αποτελεσματική προοπτική για βιώσιμες δραστηριότητες.

Η διαχείριση βιώσιμης δραστηριότητας συμβάλλει στη δημιουργία κοινωνικής ευθύνης, τον έλεγχο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, δίνοντας σημασία στη διαχείριση αποβλήτων και πραγματοποιώντας βιώσιμες επενδύσεις. Οι εκπομπές άνθρακα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο και οι δραστηριότητες να εκτελούνται σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. Η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να βελτιωθεί. Το πρότυπο BS 8901 είναι ένα πρότυπο που μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις από την άποψη του ανταγωνισμού. Αυτό το πρότυπο έχει τις ίδιες αρχές με τα πρότυπα συστήματος διαχείρισης όπως ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001.

Γιατί είναι απαραίτητο το Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας Συμβάντων ISO 20121;

Το ζήτημα της βιωσιμότητας έχει γίνει ένας σημαντικός παράγοντας που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ενισχύει τη φήμη τους στην αγορά. Οι επιχειρήσεις που δεν καταφέρνουν να επιτύχουν βιώσιμες διαχειριστικές συνήθειες ή εκείνες που δεν προσαρμόζονται στις αλλαγές και τις νέες συνθήκες στον κόσμο, είναι υποχρεωμένες να είναι ένα βήμα πίσω από τους ανταγωνιστές τους.

Ως εκ τούτου, το πρότυπο ISO 20121, που αναπτύχθηκε από το ISO, είναι ένα πρότυπο που καθορίζει μέτρα που ενισχύουν τα ισχυρά, δίκαια και ευεργετικά οφέλη για την κοινότητα και το περιβάλλον μιας ποικιλίας επιχειρήσεων. Το πρότυπο αυτό επιδεικνύει επίσης τρόπους επίτευξης μιας υψηλής απόδοσης όσον αφορά την επιχειρηματική επιτυχία και τον ισχυρότερο ανταγωνισμό. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν μια δυναμική ικανότητα διαχείρισης και μια βιώσιμη επιχειρηματική στρατηγική κερδίζουν θετική αξία από πολλές απόψεις.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Βιωσιμότητας Συμβάντων ISO 20121 έχουν ως εξής:

  • Η επιχείρηση αποδεικνύει ότι έχει μια διοικητική προσέγγιση που είναι ευαίσθητη στην κοινωνία και το περιβάλλον.
  • Το γεγονός ότι οι τυποποιημένες αρχές καθορίζονται με σαφήνεια και σαφήνεια μέσα στην εταιρεία διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι έχουν κίνητρα.
  • Οι σχέσεις της εταιρείας με τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους πελάτες της αναδιαρθρώνονται με βάση την εμπορική επιτυχία και τις καθολικές αξίες.
  • Η οντότητα θα αρχίσει να επιτυγχάνει ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση των εισροών ενέργειας, τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων και τη μείωση του κόστους που σχετίζεται με τις δραστηριότητές της.
  • Από τη μία πλευρά, η φήμη και το κύρος της επιχείρησης θα αυξηθεί μπροστά στους ανταγωνιστές της και θα είναι μπροστά στον αγώνα με τους ανταγωνιστές της.

Ποιος μπορεί να πάρει το Πιστοποιητικό Διαχείρισης Αειφόρων Πιστοτήτων ISO 20121;

Από αυτή την άποψη, ο τομέας στον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν η δραστηριότητα που εμφανίζεται είναι μεγάλη ή μικρή. Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα με τις μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζοντας αυτό το πρότυπο. Το πρότυπο ISO 20121 έχει σχεδιαστεί για την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την επίτευξη του χαμηλότερου επιπέδου αρνητικότητας. Αρκεί οι επιχειρήσεις να καταρτίσουν τα σχέδια και τα προγράμματα που ακολουθούν στο πλαίσιο του κανονισμού δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος προτύπου και να τα παρακολουθήσουν με ενδιάμεσους ελέγχους και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα σύμφωνα με τις τυποποιημένες αρχές, προκειμένου να αυξήσουν τις βιώσιμες επιδόσεις απόδοσης.

Ειδικότερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μπορούν να διεξάγουν δραστηριότητες παγκόσμιας κλάσης χάρη σε αυτό το πρότυπο, ανεξαρτήτως χρόνου και προϋπολογισμού. Επειδή το πρότυπο ISO 20121 μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της επιχείρησης και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανών εμποδίων. Οι ΜΜΕ μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στην επιχείρηση, ανεξάρτητα από τους στόχους τους για τη βιώσιμη διαχείριση συμβάντων.

Συγκεκριμένα, συνιστάται οι ΜΜΕ να συνεργάζονται με τους οργανισμούς πιστοποίησης προκειμένου να επιτυγχάνουν ανώτερα επίπεδα απόδοσης και αποτελεσματικότητας, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση νερού, τη διαχείριση αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Εάν οι ΜΜΕ εφαρμόσουν το Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας Συμβάντων ISO 20121, θα είναι σε θέση να καθορίσουν εύκολα τις μεθόδους σχεδιασμού και υλοποίησης εκδηλώσεων, θα καθοριστούν οι ρόλοι και οι ευθύνες των επιχειρήσεων, των προμηθευτών και των εργαζομένων των εργολάβων και θα αυξηθούν στο βέλτιστο επίπεδο περιβαλλοντικής αποδοτικότητας και απόδοσης.

Εν ολίγοις, το σύστημα διαχείρισης της συνέχειας ISO 20121 είναι ένα σύστημα διαχείρισης που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να θέσουν και να επιτύχουν πιο ρεαλιστικούς στόχους.

 

πιστοποίηση

Η εταιρεία, η οποία παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, επιτήρησης και πιστοποίησης σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, παρέχει επίσης υπηρεσίες περιοδικών επιθεωρήσεων, δοκιμών και ελέγχου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση:

Merkez Mh, Dr Sadık Ahmet Cd, No 38/44 A 
Bagcilar - Κωνσταντινούπολη, ΤΟΥΡΚΙΑ

Τηλέφωνο:

+ 90 (212) 702 00 00

Whatsapp:

+ 90 (532) 281 01 42

έρευνα